18
.
5
.
2003
 — 
6
.
7
.
2003

Raphaël Cuomo / Maria Iorio / Mathias Montavon